Delivery of goods

Dostava blaga

V primeru dostave s strani dostavne službe je naslovnik dolžan prevzeti blago od kurirja na naslovu, kot ga je sam izbral v postopku nakupa, pod pogoji, ki jih določa dostavna služba.

Kupec oziroma naslovnik je dolžan ob prevzemu preveriti količino in kvaliteto blaga.

Kupec se izrecno zavezuje, da se, zaradi kasnejše dostave blaga ali drugačnega načina dostave blaga, odpoveduje drugim načinom za povračilo nastalih stroškov, plačane kupnine in plačanih stroškov dostave blaga, kot so na primer odškodninski zahtevki v obliki civilnih tožb in podobno, obdrži pa vse ostale minimalne pravice v skladu z določili 23. in 24. člena Zakona o varstvu potrošnikov. Vse izdelke, ki so na zalogi, pošljemo v 2-3 delovnih dneh po prejemu vašega naročila. Ob sobotah, nedeljah in praznikih odpreme blaga ne izvajamo.

Delivery of goods

In the case of delivery by a DPD delivery service, the addressee is obliged to collect the goods from the courier at the address chosen by the addressee during the purchase process, subject to the terms and conditions set out by DPD.

The Buyer or the addressee is obliged to check the quantity and quality of the goods upon collection.

The Buyer expressly undertakes that, as a result of the delayed delivery of the goods or a different method of delivery of the goods, he waives any other means of recovering the costs incurred, the purchase price paid and the delivery costs paid, such as, for example, claims for damages in the form of civil actions and the like, but retains all other minimum rights in accordance with the provisions of Articles 23 and 24 of the Consumer Protection Act. We will dispatch all products in stock within 2-3 working days of receipt of your order. We do not dispatch goods on Saturdays, Sundays or public holidays.

Isporuka robe

U slučaju dostave dostavnom službom, primatelj je dužan preuzeti robu od dostavljača na adresi koju je odabrao prilikom kupnje, pod uvjetima koje odredi dostavna služba.

Kupac ili primatelj je dužan provjeriti količinu i kvalitetu robe prilikom primitka.

Kupac se izričito obvezuje da se zbog kasnije dostave robe ili drugačijeg načina dostave robe odriče drugih načina nadoknade učinjenih troškova, plaćene kupoprodajne cijene i plaćenih troškova dostave robe, kao što su odštetni zahtjevi u obliku građanske tužbe i slično, a zadržava sva ostala minimalna prava sukladno odredbama članka 23. i 24. Zakona o zaštiti potrošača. Svi artikli na zalihama isporučuju se unutar 2-3 radna dana od primitka vaše narudžbe. Robu ne šaljemo subotom, nedjeljom i praznicima.

Consegna della merce

In caso di consegna tramite corriere, il destinatario è tenuto a ritirare la merce presso il corriere all’indirizzo da lui scelto durante la procedura d’acquisto, alle condizioni fissate dal corriere.

L’acquirente o il destinatario è tenuto a controllare la quantità e la qualità della merce al momento del ricevimento.

L’acquirente si impegna espressamente che, a causa della successiva consegna della merce o di una diversa modalità di consegna della merce, rinuncia ad altre modalità di rimborso delle spese sostenute, del prezzo di acquisto pagato e delle spese di consegna della merce pagate, come richieste di risarcimento sotto forma di cause civili e simili, e conserva tutti gli altri diritti minimi in conformità con le disposizioni degli articoli 23 e 24 della legge sulla protezione dei consumatori. Tutti gli articoli in stock vengono spediti entro 2-3 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine. Non effettuiamo spedizioni il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

Lieferung von Waren

Im Falle der Lieferung durch den Lieferdienst ist der Empfänger verpflichtet, die Ware unter den vom Lieferdienst festgelegten Bedingungen beim Kurierdienst an der von ihm während des Kaufvorgangs gewählten Adresse abzuholen.

Der Käufer bzw. Empfänger ist verpflichtet, die Menge und Beschaffenheit der Ware bei Erhalt zu prüfen.

Der Käufer verpflichtet sich ausdrücklich, dass er aufgrund der späteren Lieferung der Ware oder einer anderen Art der Lieferung der Ware auf andere Methoden zur Erstattung der entstandenen Kosten, des bezahlten Kaufpreises und der Kosten der Lieferung der bezahlten Ware verzichtet, wie Schadensersatzansprüche in Form von Zivilklagen und dergleichen, und behält sich alle anderen Mindestrechte gemäß den Bestimmungen der §§ 23 und 24 des Konsumentenschutzgesetzes vor. Alle vorrätigen Artikel werden innerhalb von 2-3 Werktagen nach Eingang Ihrer Bestellung versendet. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen versenden wir keine Ware.