General Purchasing Conditions

Splošni nabavni pogoji

1. Veljavnost 

Splošni nabavni pogoji Larso, s.p. (v nadaljevanju imenovani: “Splošni nabavni pogoji”)  veljajo izključno in v celoti za vsa naročila blaga, ki jih Larso, s.p., Avgustinčičeva 37, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju imenovan: “Kupec”) kupuje od dobavitelja blaga (v nadaljevanju imenovan: “Dobavitelj”).

Določbe ki veljajo v teh Splošnih nabavnih pogojih za naročila in dostavo blaga se uporabljajo smiselno tudi za naročila in izvedbo storitev, ki jih Kupec naroča pri izvajalcu storitev.  

2. Sprejem naročila ali sklenitev kupoprodajne pogodbe 

Kupec dostavi Dobavitelju pisno ali ustno naročilo, katerega se Dobavitelj obvezuje pisno sprejeti najkasneje v roku 5 (petih) dni od dneva prejema naročila, razen če ni dogovorjen krajši rok. Naročila in sprejemi naročil so lahko dani po pošti, faksu, ali z uporabo sistema elektronske izmenjave dokumentov.

Z pisnim sprejemom naročila se določi  vrsta, količina in cena blaga ter dobavni rok dostave blaga.

V kolikor Dobavitelj pisno ne sprejme naročila v roku 5 (petih) dni po prejemu naročila, Kupec na naročilo ni več vezan.  

S pisno potrditvijo ali sprejemom naročila s strani Dobavitelja se smatra kupno razmerje med Kupcem in Dobaviteljem za sklenjeno.

Kupec in Dobavitelj se lahko tudi dogovorita da skleneta pisno kupoprodajno pogodbo, v takem primeru  postanejo Splošni nabavni pogoji sestavni del kupoprodajne pogodbe, razen če jih nista Kupec in Dobavitelj v celoti ali deloma izključila.

Poleg teh Splošnih nabavnih pogojev niso za Kupca zavezujoči nobeni drugi pogoji Dobavitelja, razen v primeru in v tistem delu za katerega bi Kupec in Dobavitelj izrecno dogovorila s kupoprodajno pogodbo.

3. Dobava blaga in dobavni roki

Dobavitelj se obvezuje dobaviti blago Kupcu v dogovorjenih količinah in kakovosti ter v dogovorjenih dobavnih rokih na namembni kraj, ki ga določi  Kupec skladno s standardom Incoterms 2020.

Dogovorjena količina, kakovost in dobavni roki blaga so za dobavitelja obvezni in so bistvena sestavina naročila oziroma pogodbe.

Kakršnekoli spremembe od dogovorjene količine in/ali dogovorjene kvalitete blaga (predvsem odstopanja od dogovorjene proizvodne specifikacije blaga) in/ali dogovorjenih dobavnih rokov blaga so dovoljene le na podlagi predhodnega pisnega soglasja Kupca. To velja tudi v primeru višje sile ali kakršnih koli drugih okoliščinah, ki bi lahko tudi samo posredno vplivale na pravilno ali pravočasno izpolnitev naročila oziroma pogodbe pod pogojem da Dobavitelj o njihovem nastanku Kupca nemudoma pisno obvesti.

Dobavitelj je dolžan k odpremljenemu blagu priložiti prevozni dokument glede na vrsto transporta (tovorni list)

Dobavitelj se obvezuje k odpremljenemu blagu tudi priložiti vso dokumentacijo vezano na predpise o kontroli izvoza in carine.

Kupec ima pravico odkloniti delne dobave blaga, razen če je z naročilom ali pogodbo dogovorjeno drugače.

Kljub sprejemu zakasnele dobave obdrži Kupec vse pravice, ki mu gredo v primeru zamude Dobavitelja.

4. Cene in plačilni pogoji

Cene blaga so določijo v € in v kolikor ni drugače dogovorjeno vključujejo tudi vse stroške vezane na dobavo blaga do dneva izročitve blaga.

Dobavitelj izda račun ob izročitvi blaga. Na računu morata biti obvezno navedeni: številka in datum naročilnice oziroma številka in datum kupoprodajne pogodbe in kupčevo potrditev dobavnice.

Kupec se obvezuje izročeno blago plačati v roku določenem z naročilom oziroma pogodbo. Za datum izročitve blaga se šteje datum izročitve blaga skupaj z zahtevano dokumentacijo kot razviden iz kupčeve potrditve dobavnice.

Plačilo računa ne pomeni, da je bila dobava blaga opravljena v skladu z naročilom oziroma s pogodbo.

Če so bile na blagu ugotovljene napake, ki jih je Kupec pravočasno reklamiral, ima kupec pravico da do odprave le-teh napak oz. do dokončnega sporazumnega dogovora med Kupcem in Dobaviteljem o odpravi teh napak, zadrži plačilo sorazmernega zneska računa.

5. Odgovornost za napake

Preverjanje kakovosti izročenega blaga izvede Kupec najkasneje v roku 8 (osmih) delovnih dni od dneva izročitve blaga.

V primeru da Kupec ob izročitvi blaga ugotovi odstopanja od dogovorjene količine blaga oziroma odkritja drugih očitnih napak na blagu mora izročeno blago nemudoma reklamirati in poslati dobavitelju, zaradi takojšnje sporazumne odprave teh napak.

Kupec ima pravico da izbere način kako bo Dobavitelj odpravil napake blaga in  mu zato tudi določi rok za odpravo napak. Dobavitelj je dolžan nemudoma pristopiti k odpravi napak oziroma blago čim prej nadomestiti z drugim, ki ustreza naročenemu blagu in o odpravi napak nemudoma pisno obvestiti kupca.

6. Varovanje poslovnih skrivnosti

Kupec je dolžan varovati poslovne skrivnosti Dobavitelja, ki so označene kot poslovna skrivnost in vse s tem povezane dokumente, ki jih pridobi od Dobavitelja in jih lahko uporablja izključno za pogodbene namene ter jih brez predhodnega pisnega soglasja Dobavitelja ne sme posredovati tretjim pravnim ali fizičnim osebam.

Kupec in Dobavitelj se zavezujeta da bosta vse komercialne podrobnosti s katerimi sta se seznanili med sklenitvijo in izvedbo poslovnega odnosa po posameznih naročilih in pogodbah obravnavali in varovali kot poslovno skrivnost.

7. Varstvo podatkov

Za razmerje med Kupcem in Dobaviteljem veljajo določbe slovenskega zakona o varstvu osebnih podatkov.

8. Pravo in reševanje sporov

Za razmerje med Kupcem in Dobaviteljem velja slovenska zakonodaja ob izključitvi zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP, Uredba Rim 1) in ob izključitvi Prodajnega prava ZN.

Kupec in Dobavitelj si bosta prizadevala vse morebitne spore reševati na miren način in s sporazumevanjem. Če do sporazuma ne bi prišlo sta Kupec in Dobavitelj sporazumna, da je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

9. Končne določbe

V primeru, da bi posamezna določila teh “Splošnih nabavnih pogojev” postala neveljavna, veljavnost preostalih določb ostane nespremenjena.

Larso,s.p.

Ljubljana, 24.4.2019

General Purchasing Conditions

1. Validity 

The General Purchasing Terms and Conditions of Larso, s.p. (hereinafter referred to as: “General Purchasing Terms and Conditions”) shall apply exclusively and in full to all orders of goods purchased by Larso, s.p., Avgustinčičeva 37, 1000 Ljubljana (hereinafter referred to as: “Buyer”) from a supplier of goods (hereinafter referred to as: “Supplier”).

The provisions applicable in these General Purchase Conditions to the ordering and delivery of Goods shall apply mutatis mutandis also to the ordering and performance of services ordered by the Buyer from the Service Provider.  

Acceptance of an order or conclusion of a contract of sale 

The Buyer shall deliver to the Supplier a written or oral order, which the Supplier undertakes to accept in writing within a maximum of 5 (five) days from the date of receipt of the order, unless a shorter period is agreed. Orders and acceptance of orders may be given by post, fax or electronic document interchange.

The written acceptance of an order shall specify the type, quantity and price of the goods and the delivery period for delivery of the goods.

If the Supplier does not accept the order in writing within 5 (five) days of receipt of the order, the Buyer shall no longer be bound by the order.  

Upon written confirmation or acceptance of the order by the Supplier, the purchase relationship between the Buyer and the Supplier shall be deemed to be concluded.

The Buyer and the Supplier may also agree to enter into a written contract of sale, in which case the General Purchase Conditions shall become an integral part of the contract of sale, unless the Buyer and the Supplier have excluded them in whole or in part.

Apart from these General Purchase Conditions, the Buyer shall not be bound by any other terms and conditions of the Supplier, except in the case and to the extent expressly agreed by the Buyer and the Supplier in the Purchase Contract.

Delivery of the Goods and delivery times

The Supplier undertakes to deliver the Goods to the Buyer in the agreed quantities and quality and within the agreed delivery times to the destination specified by the Buyer in accordance with Incoterms 2020.

The agreed quantity, quality and delivery times of the Goods shall be binding on the Supplier and shall form an essential part of the Purchase Order or the Contract.

Any variations from the agreed quantity and/or agreed quality of the Goods (in particular deviations from the agreed manufacturing specification of the Goods) and/or agreed delivery dates of the Goods shall only be permitted with the prior written consent of the Buyer. This shall also apply in the event of force majeure or any other circumstances which may even indirectly affect the proper or timely fulfilment of the order or the contract, provided that the Supplier informs the Buyer of their occurrence without delay in writing.

The Supplier is obliged to enclose with the goods dispatched a transport document depending on the type of transport (bill of lading)

The Supplier undertakes to enclose with the goods dispatched all documentation relating to export control and customs regulations.

The Buyer shall have the right to refuse partial deliveries of the goods, unless otherwise agreed in the order or contract.

Notwithstanding the acceptance of a delayed delivery, the Buyer shall retain all rights to which it is entitled in the event of default by the Supplier.

4. Prices and payment terms

The prices of the Goods shall be set in € and, unless otherwise agreed, shall include all costs relating to the delivery of the Goods up to the date of delivery of the Goods.

The Supplier shall issue an invoice upon delivery of the Goods. The invoice must include: the number and date of the purchase order or the number and date of the contract of sale and the buyer’s acknowledgement of the delivery note.

The Buyer undertakes to pay for the goods delivered within the period specified in the Purchase Order or the Purchase Contract. The date of delivery of the goods shall be deemed to be the date of delivery of the goods together with the required documentation as evidenced by the Buyer’s acknowledgement of the delivery note.

Payment of the invoice does not imply that the goods have been delivered in accordance with the order or the contract.

If defects have been found in the Goods which have been timely claimed by the Buyer, the Buyer shall have the right to withhold payment of the proportionate amount of the invoice until such defects have been rectified or until final agreement between the Buyer and the Supplier on the rectification of such defects has been reached by mutual agreement between the Buyer and the Supplier.

Liability for defects

The Buyer shall carry out a quality check of the goods delivered within a maximum of 8 (eight) working days from the date of delivery of the goods.

In the event that the Buyer, upon delivery of the Goods, discovers deviations from the agreed quantity of the Goods or other obvious defects in the Goods, the Buyer shall immediately claim the Goods and send them to the Supplier for immediate and consensual rectification of such defects.

The Buyer shall have the right to choose the manner in which the Supplier will remedy the defects in the Goods and shall therefore have the right to set a time limit for the remedying of the defects. The Supplier is obliged to immediately proceed with the rectification of the defects or to replace the goods as soon as possible with other goods corresponding to the ordered goods and to immediately notify the Buyer in writing of the rectification of the defects.

6. Protection of trade secrets

The Buyer is obliged to protect the Supplier’s trade secrets, which are marked as trade secrets, and any related documents obtained from the Supplier, which may be used solely for contractual purposes and may not be disclosed to third legal or natural persons without the Supplier’s prior written consent.

The Buyer and the Supplier undertake to treat and keep confidential all commercial details of which they have become aware in the course of the conclusion and performance of the business relationship under the respective Orders and Contracts.

7. Data Protection

The relationship between the Buyer and the Supplier is subject to the provisions of the Slovenian Personal Data Protection Act.

8. Law and dispute resolution

The relationship between the Buyer and the Supplier is governed by Slovenian law to the exclusion of the Private International Law and Procedure Act (LIPLA, Rome 1 Regulation) and to the exclusion of the UN Sales Law.

The Buyer and the Supplier shall endeavour to resolve any disputes amicably and by mutual agreement. In the event that no agreement can be reached, the Buyer and the Supplier agree that the court in Ljubljana shall have jurisdiction to settle disputes.

9. Final Provisions

In the event that individual provisions of these “General Purchase Conditions” become invalid, the validity of the remaining provisions shall remain unaffected.

Larso,s.p.

Opći uvjeti kupnje

1. Valjanost

Opći uvjeti kupnje Larso, s.p. (u daljnjem tekstu: “Opći uvjeti kupnje”) primjenjuju se isključivo i u cijelosti na sve narudžbe robe koje Larso, s.p., Avgustinčičeva 37, 1000 Ljubljana (u daljnjem tekstu: “Kupac”) kupuje od dobavljača robe (u daljnjem tekstu u daljem tekstu: “Dobavljač”).

Odredbe koje vrijede u ovim Općim uvjetima kupnje za narudžbe i dostavu robe primjenjuju se mutatis mutandis i na narudžbe i izvršenje usluga koje Kupac naruči od pružatelja usluga.

2. Prihvaćanje narudžbe ili sklapanje kupoprodajnog ugovora

Kupac dostavlja Dobavljaču pisanu ili usmenu narudžbu koju se Dobavljač obvezuje prihvatiti u pisanom obliku najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana primitka narudžbe, osim ako nije ugovoren kraći rok. Narudžbe i prihvaćanje narudžbi moguće je izvršiti poštom, faksom ili korištenjem sustava elektroničke razmjene dokumenata.

Uz pismeno prihvaćanje narudžbe utvrđuje se vrsta, količina i cijena robe te rok isporuke robe.

Ukoliko Dobavljač pismeno ne prihvati narudžbu u roku od 5 (pet) dana od primitka narudžbe, Kupca više ne obvezuje narudžba.

Pisanom potvrdom ili prihvaćanjem narudžbe od strane Dobavljača kupoprodajni odnos između Kupca i Dobavljača smatra se sklopljenim.

Kupac i Dobavljač mogu se dogovoriti i o sklapanju pisanog kupoprodajnog ugovora, u kojem slučaju Opći uvjeti kupnje postaju sastavni dio kupoprodajnog ugovora, osim ako ih Kupac i Dobavljač nisu u cijelosti ili djelomično isključili. .

Osim ovih Općih uvjeta kupnje, nikakvi drugi uvjeti Dobavljača ne obvezuju Kupca, osim u slučaju i u onom dijelu za koji bi se Kupac i Dobavljač izričito dogovorili kupoprodajnim ugovorom.

3. Isporuka robe i rokovi isporuke

Dobavljač se obvezuje isporučiti robu Kupcu u dogovorenim količinama i kvaliteti te u dogovorenim rokovima isporuke na odredište koje odredi Kupac u skladu sa standardom Incoterms 2020.

Dogovorena količina, kvaliteta i rokovi isporuke robe obvezni su za dobavljača i bitna su komponenta narudžbe ili ugovora.

Sve promjene u odnosu na ugovorenu količinu i/ili ugovorenu kvalitetu robe (uglavnom odstupanja od dogovorene proizvodne specifikacije robe) i/ili dogovorenih rokova isporuke robe dopuštene su samo na temelju prethodne pisane suglasnosti od strane Kupac. Ovo također vrijedi u slučaju više sile ili bilo koje druge okolnosti koja bi čak i posredno mogla utjecati na ispravno ili pravodobno ispunjenje narudžbe ili ugovora, pod uvjetom da Dobavljač odmah pisanim putem obavijesti Kupca o njihovom nastanku.

Dobavljač je dužan uz otpremljenu robu priložiti transportnu ispravu ovisno o vrsti transporta (tovarni list)

Dobavljač se također obvezuje da će uz otpremljenu robu priložiti svu dokumentaciju vezanu uz propise o izvoznoj kontroli i carini.

Kupac ima pravo odbiti djelomične isporuke robe, osim ako nije drugačije dogovoreno u narudžbi ili ugovoru.

Unatoč prihvaćanju zakašnjele isporuke, Kupac zadržava sva prava koja mu pripadaju u slučaju kašnjenja Dobavljača.

4. Cijene i uvjeti plaćanja

Cijene robe izražene su u € i, osim ako nije drugačije dogovoreno, uključuju sve troškove vezane uz dostavu robe do dana isporuke robe.

Dobavljač izdaje račun prilikom isporuke robe. Račun mora sadržavati: broj i datum narudžbenice ili broj i datum kupoprodajnog ugovora i potvrdu kupca o otpremnici.

Kupac se obvezuje platiti isporučenu robu u roku navedenom u narudžbi ili ugovoru. Datumom isporuke robe smatra se datum isporuke robe zajedno s potrebnom dokumentacijom prikazanom u potvrdi kupca na otpremnici.

Plaćanje računa ne znači da je roba isporučena u skladu s narudžbom ili ugovorom.

Ako su na robi utvrđeni nedostaci koje je Kupac pravodobno reklamirao, Kupac ima pravo na otklanjanje tih nedostataka ili do konačnog međusobnog dogovora Kupca i Dobavljača o otklanjanju navedenih grešaka, zadržava plaćanje razmjernog iznosa računa.

5. Odgovornost za pogreške

Kontrolu kvalitete isporučene robe Kupac je dužan izvršiti najkasnije u roku od 8 (osam) radnih dana od dana isporuke robe.

U slučaju da Kupac prilikom isporuke robe utvrdi odstupanje od ugovorene količine robe ili otkrije druge očite nedostatke na robi, dužan je isporučenu robu odmah reklamirati i poslati je dobavljaču, radi hitnog otklanjanja te nedostatke uz međusobni dogovor.

Kupac ima pravo izabrati način na koji će Dobavljač otkloniti nedostatke robe te stoga odrediti rok za otklanjanje nedostataka. Dobavljač je dužan odmah pristupiti otklanjanju grešaka ili robu u najkraćem mogućem roku zamijeniti drugom koja odgovara naručenoj robi te o otklanjanju grešaka odmah pisanim putem obavijestiti kupca.

6. Zaštita poslovne tajne

Kupac je dužan čuvati poslovne tajne Dobavljača, koje su označene poslovnom tajnom, i sve povezane dokumente koje pribavi od Dobavljača i smije ih koristiti isključivo u ugovorne svrhe, te ih ne smije prosljeđivati ​​trećim osobama, pravnim osobama ili pojedincima, bez prethodnog pisanog pristanka Dobavljača.

Kupac i Dobavljač se obvezuju sve poslovne podatke s kojima su se upoznali tijekom sklapanja i realizacije poslovnog odnosa po pojedinačnim narudžbama i ugovorima tretirati i čuvati kao poslovnu tajnu.

7. Zaštita podataka

Odnos između Kupca i Dobavljača reguliran je odredbama slovenskog Zakona o zaštiti osobnih podataka.

8. Pravo i rješavanje sporova

Odnos između Kupca i Dobavljača uređen je slovenskim zakonodavstvom isključujući Zakon o međunarodnom privatnom pravu i postupku (ZMZPP, Uredba Rim 1) i isključujući Zakon o prodaji UN-a.

Kupac i Dobavljač će sve eventualne sporove nastojati riješiti na miran način i komunikacijom. Ukoliko se sporazum ne postigne, Kupac i Dobavljač su suglasni da je za rješavanje sporova nadležan sud u Ljubljani.

9. Završne odredbe

U slučaju da pojedine odredbe ovih “Općih uvjeta kupnje” postanu nevažeće, valjanost preostalih odredbi ostaje nepromijenjena.

Larso, s.p.

Ljubljana, 24.4.2019

Condizioni generali di acquisto

1. Validità 

Le Condizioni Generali di Acquisto di Larso, s.p. (di seguito: “Condizioni Generali di Acquisto”) si applicano esclusivamente e integralmente a tutti gli ordini di beni acquistati da Larso, s.p., Avgustinčičeva 37, 1000 Lubiana (di seguito: “Acquirente”) da un fornitore di beni (di seguito: “Fornitore”).

Le disposizioni applicabili nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto all’ordine e alla consegna dei Beni si applicano, mutatis mutandis, anche all’ordine e all’esecuzione dei servizi ordinati dall’Acquirente al Fornitore di Servizi.  

Accettazione di un ordine o conclusione di un contratto di vendita 

L’Acquirente dovrà consegnare al Fornitore un ordine scritto o orale, che il Fornitore si impegna ad accettare per iscritto entro un massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione dell’ordine, a meno che non venga concordato un termine più breve. Gli ordini e l’accettazione degli ordini possono essere trasmessi per posta, fax o scambio di documenti elettronici.

L’accettazione scritta di un ordine dovrà specificare il tipo, la quantità e il prezzo della merce e il termine di consegna della merce.

Se il Fornitore non accetta l’ordine per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell’ordine, l’Acquirente non sarà più vincolato dall’ordine.  

Con la conferma o l’accettazione scritta dell’ordine da parte del Fornitore, il rapporto di acquisto tra l’Acquirente e il Fornitore si intende concluso.

L’Acquirente e il Fornitore possono anche concordare di stipulare un contratto di vendita scritto, nel qual caso le Condizioni Generali di Acquisto diventeranno parte integrante del contratto di vendita, a meno che l’Acquirente e il Fornitore non le abbiano escluse in tutto o in parte.

Oltre alle presenti Condizioni Generali di Acquisto, l’Acquirente non sarà vincolato da altri termini e condizioni del Fornitore, se non nei casi e nei limiti espressamente concordati dall’Acquirente e dal Fornitore nel Contratto di Acquisto.

Consegna della Merce e tempi di consegna

Il Fornitore si impegna a consegnare la Merce all’Acquirente nelle quantità e qualità concordate e nei tempi di consegna concordati alla destinazione specificata dall’Acquirente in conformità agli Incoterms 2020.

La quantità, la qualità e i tempi di consegna concordati della Merce saranno vincolanti per il Fornitore e costituiranno parte essenziale dell’Ordine di Acquisto o del Contratto.

Qualsiasi variazione rispetto alla quantità concordata e/o alla qualità concordata della Merce (in particolare deviazioni dalle specifiche di produzione concordate della Merce) e/o alle date di consegna concordate della Merce sarà consentita solo previo consenso scritto dell’Acquirente. Ciò vale anche in caso di forza maggiore o di qualsiasi altra circostanza che possa anche indirettamente influire sulla corretta o tempestiva esecuzione dell’ordine o del contratto, a condizione che il Fornitore informi tempestivamente per iscritto l’Acquirente del loro verificarsi.

Il Fornitore è tenuto ad allegare alla merce spedita un documento di trasporto a seconda del tipo di trasporto (polizza di carico).

Il Fornitore è inoltre tenuto ad allegare alla merce spedita tutta la documentazione relativa al controllo delle esportazioni e alle norme doganali.

L’Acquirente ha il diritto di rifiutare consegne parziali della merce, se non diversamente concordato nell’ordine o nel contratto.

Nonostante l’accettazione di una consegna ritardata, l’Acquirente conserverà tutti i diritti che gli spettano in caso di inadempienza del Fornitore.

4. Prezzi e termini di pagamento

I prezzi della Merce saranno espressi in euro e, se non diversamente concordato, comprenderanno tutti i costi relativi alla consegna della Merce fino alla data di consegna della stessa.

Il Fornitore emetterà una fattura al momento della consegna della Merce. La fattura deve contenere: il numero e la data dell’ordine di acquisto o il numero e la data del contratto di vendita e la conferma da parte dell’acquirente della bolla di consegna.

L’Acquirente si impegna a pagare la merce consegnata entro il termine indicato nell’ordine o nel contratto. Per data di consegna della merce si intende la data di consegna della merce insieme alla documentazione richiesta, come dimostrato dal riconoscimento della bolla di consegna da parte dell’Acquirente.

Il pagamento della fattura non implica che la merce sia stata consegnata in conformità all’ordine o al contratto.

Se nella Merce sono stati riscontrati difetti che sono stati tempestivamente reclamati dall’Acquirente, quest’ultimo avrà il diritto di trattenere il pagamento dell’importo proporzionale della fattura fino a quando tali difetti non saranno stati eliminati o fino a quando non sarà stato raggiunto un accordo definitivo tra l’Acquirente e il Fornitore sull’eliminazione di tali difetti, di comune accordo tra l’Acquirente e il Fornitore.

Responsabilità per i difetti

L’Acquirente dovrà effettuare un controllo di qualità della merce consegnata entro un massimo di 8 (otto) giorni lavorativi dalla data di consegna della merce.

Nel caso in cui l’Acquirente, al momento della consegna della Merce, riscontri deviazioni dalla quantità concordata della Merce o altri difetti evidenti nella Merce, l’Acquirente dovrà immediatamente reclamare la Merce e inviarla al Fornitore per la correzione immediata e consensuale di tali difetti.

L’Acquirente avrà il diritto di scegliere il modo in cui il Fornitore rimedierà ai difetti della Merce e, quindi, di fissare all’Acquirente un termine per rimediare ai difetti. Il Fornitore è tenuto a procedere immediatamente all’eliminazione dei difetti o a sostituire la merce nel più breve tempo possibile con altra merce corrispondente a quella ordinata e a comunicare immediatamente per iscritto all’Acquirente l’avvenuta eliminazione dei difetti.

6. Protezione dei segreti commerciali

L’Acquirente è tenuto a proteggere i segreti commerciali del Fornitore, contrassegnati come segreti commerciali, e tutti i relativi documenti ottenuti dal Fornitore, che possono essere utilizzati esclusivamente per scopi contrattuali e non possono essere divulgati a terze persone fisiche o giuridiche senza il previo consenso scritto del Fornitore.

L’Acquirente e il Fornitore si impegnano a trattare e mantenere riservati tutti i dettagli commerciali di cui sono venuti a conoscenza nel corso della conclusione e dell’esecuzione del rapporto commerciale ai sensi dei rispettivi Ordini e Contratti.

7. Protezione dei dati

Il rapporto tra l’Acquirente e il Fornitore è soggetto alle disposizioni della legge slovena sulla protezione dei dati personali.

8. Diritto e risoluzione delle controversie

Il rapporto tra l’Acquirente e il Fornitore è regolato dalla legge slovena, ad esclusione della legge sul diritto internazionale privato e processuale (LIPLA, regolamento Roma 1) e ad esclusione del diritto di vendita delle Nazioni Unite.

L’Acquirente e il Fornitore cercheranno di risolvere eventuali controversie in via amichevole e di comune accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, l’Acquirente e il Fornitore concordano che il tribunale di Lubiana sarà competente per la risoluzione delle controversie.

9. Disposizioni finali

Nel caso in cui singole disposizioni delle presenti “Condizioni Generali d’Acquisto” diventino invalide, la validità delle restanti disposizioni rimarrà inalterata.

Larso,s.p.

Lubiana, 24.4.2019

Allgemeine Einkaufsbedingungen

1. gültigkeit 

Für alle Warenbestellungen, die Larso, s.p., Avgustinčičeva 37, 1000 Ljubljana (im Folgenden: “Käufer”) bei einem Warenlieferanten (im Folgenden: “Lieferant”) tätigt, gelten ausschließlich und in vollem Umfang die Allgemeinen Einkaufsbedingungen von Larso, s.p. (im Folgenden: “Allgemeine Einkaufsbedingungen”).

Die in diesen Allgemeinen Einkaufsbedingungen geltenden Bestimmungen für die Bestellung und Lieferung von Waren gelten sinngemäß auch für die Bestellung und Erbringung von Dienstleistungen, die der Käufer beim Dienstleister bestellt.  

Annahme einer Bestellung oder Abschluss eines Kaufvertrags 

Der Käufer hat dem Dienstleister eine schriftliche oder mündliche Bestellung zu übermitteln, zu deren schriftlicher Annahme sich der Dienstleister innerhalb von höchstens 5 (fünf) Tagen nach Eingang der Bestellung verpflichtet, es sei denn, es wird eine kürzere Frist vereinbart. Die Bestellung und die Annahme der Bestellung können per Post, Fax oder elektronischem Dokumentenaustausch erfolgen.

In der schriftlichen Annahme einer Bestellung sind Art, Menge und Preis der Ware sowie die Lieferfrist für die Lieferung der Ware anzugeben.

Nimmt der Lieferant die Bestellung nicht innerhalb von 5 (fünf) Tagen nach Eingang der Bestellung schriftlich an, so ist der Käufer nicht mehr an die Bestellung gebunden.  

Mit der schriftlichen Bestätigung oder Annahme der Bestellung durch den Lieferanten gilt das Kaufverhältnis zwischen dem Käufer und dem Lieferanten als abgeschlossen.

Der Käufer und der Lieferant können auch einen schriftlichen Kaufvertrag abschließen; in diesem Fall werden die Allgemeinen Einkaufsbedingungen Bestandteil des Kaufvertrags, es sei denn, der Käufer und der Lieferant haben sie ganz oder teilweise ausgeschlossen.

Abgesehen von diesen Allgemeinen Einkaufsbedingungen sind keine anderen Bedingungen des Lieferanten für den Käufer verbindlich, es sei denn, der Käufer und der Lieferant haben dies im Kaufvertrag ausdrücklich vereinbart.

Lieferung der Waren und Lieferfristen

Der Lieferant verpflichtet sich, dem Käufer die Waren in der vereinbarten Menge und Qualität und innerhalb der vereinbarten Lieferfristen an den vom Käufer angegebenen Bestimmungsort gemäß den Incoterms 2020 zu liefern.

Die vereinbarten Mengen, Qualitäten und Lieferzeiten der Waren sind für den Lieferanten verbindlich und bilden einen wesentlichen Bestandteil der Bestellung oder des Vertrags.

Abweichungen von der vereinbarten Menge und/oder der vereinbarten Qualität der Waren (insbesondere Abweichungen von der vereinbarten Herstellungsspezifikation der Waren) und/oder den vereinbarten Lieferterminen der Waren sind nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Käufers zulässig. Dies gilt auch im Falle höherer Gewalt oder sonstiger Umstände, die die ordnungsgemäße oder rechtzeitige Erfüllung des Auftrages oder des Vertrages auch nur mittelbar beeinträchtigen können, sofern der Lieferant den Besteller von deren Eintritt unverzüglich schriftlich unterrichtet.

Der Lieferant ist verpflichtet, der versendeten Ware ein von der Transportart abhängiges Transportdokument (Konnossement) beizufügen.

Der Lieferant verpflichtet sich, dem Versandgut alle exportkontroll- und zollrechtlichen Unterlagen beizufügen.

Der Besteller hat das Recht, Teillieferungen der Ware abzulehnen, sofern in der Bestellung oder im Vertrag nichts anderes vereinbart ist.

Ungeachtet der Annahme einer verspäteten Lieferung behält der Käufer alle Rechte, die ihm im Falle des Verzugs des Lieferanten zustehen.

4 Preise und Zahlungsbedingungen

Die Preise für die Waren werden in € festgesetzt und umfassen, sofern nicht anders vereinbart, alle Kosten im Zusammenhang mit der Lieferung der Waren bis zum Zeitpunkt der Lieferung der Waren.

Der Lieferant stellt bei Lieferung der Waren eine Rechnung aus. Die Rechnung muss Folgendes enthalten: die Nummer und das Datum der Bestellung oder die Nummer und das Datum des Kaufvertrags sowie die Bestätigung des Lieferscheins durch den Käufer.

Der Käufer verpflichtet sich, die gelieferten Waren innerhalb der in der Bestellung oder im Kaufvertrag angegebenen Frist zu bezahlen. Als Datum der Lieferung der Waren gilt das Datum der Lieferung der Waren zusammen mit den erforderlichen Unterlagen, die durch die Bestätigung des Lieferscheins durch den Käufer nachgewiesen werden.

Die Bezahlung der Rechnung bedeutet nicht, dass die Waren in Übereinstimmung mit der Bestellung oder dem Vertrag geliefert worden sind.

Werden an den Waren Mängel festgestellt, die vom Käufer rechtzeitig reklamiert wurden, hat der Käufer das Recht, die Zahlung des anteiligen Rechnungsbetrags zurückzuhalten, bis diese Mängel behoben sind oder bis eine endgültige Einigung zwischen dem Käufer und dem Lieferanten über die Behebung dieser Mängel im gegenseitigen Einvernehmen erzielt worden ist.

5 Haftung für Fehler

Der Käufer hat spätestens innerhalb von 8 (acht) Arbeitstagen nach Lieferung der Waren eine Qualitätskontrolle der gelieferten Waren vorzunehmen.

Stellt der Käufer bei der Lieferung der Waren Abweichungen von der vereinbarten Warenmenge oder andere offensichtliche Mängel an den Waren fest, so hat der Käufer die Waren unverzüglich zu reklamieren und sie dem Lieferanten zur unverzüglichen und einvernehmlichen Beseitigung dieser Mängel zu übersenden.

Der Abnehmer hat das Recht, die Art und Weise zu wählen, in der der Lieferant die Mängel an den Waren behebt, und somit dem Abnehmer eine Frist für die Behebung der Mängel zu setzen. Der Lieferant ist verpflichtet, die Mängel unverzüglich zu beseitigen oder die Ware so schnell wie möglich durch eine andere, der bestellten Ware entsprechende Ware zu ersetzen und den Abnehmer unverzüglich schriftlich über die Mängelbeseitigung zu informieren.

6 Schutz von Betriebsgeheimnissen

Der Besteller ist verpflichtet, die als Geschäftsgeheimnis gekennzeichneten Betriebsgeheimnisse des Lieferers und die vom Lieferer erhaltenen diesbezüglichen Unterlagen zu schützen, die ausschließlich für vertragliche Zwecke verwendet werden dürfen und ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Lieferers nicht an dritte juristische oder natürliche Personen weitergegeben werden dürfen.

Der Besteller und der Lieferant verpflichten sich, alle ihnen bei Abschluss und Durchführung der Geschäftsbeziehung aus den jeweiligen Bestellungen und Verträgen bekannt gewordenen kaufmännischen Einzelheiten vertraulich zu behandeln und geheim zu halten.

7. datenschutz

Die Beziehung zwischen dem Käufer und dem Lieferanten unterliegt den Bestimmungen des slowenischen Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten.

8 Recht und Streitbeilegung

Die Beziehung zwischen dem Käufer und dem Lieferanten unterliegt dem slowenischen Recht unter Ausschluss des Gesetzes über das Internationale Privatrecht und das Internationale Verfahrensrecht (LIPLA, Rom 1-Verordnung) und unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Der Käufer und der Lieferant bemühen sich um eine gütliche und einvernehmliche Beilegung etwaiger Streitigkeiten. Für den Fall, dass keine Einigung erzielt werden kann, vereinbaren der Käufer und der Lieferant, dass das Gericht in Ljubljana für die Beilegung von Streitigkeiten zuständig sein soll.

9. schlussbestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen dieser “Allgemeinen Einkaufsbedingungen” unwirksam sein, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

Larso,s.p.

Ljubljana, 24.4.2019