Privacy Policy

POLITIKA ZASEBNOSTI

Namen Politike zasebnosti je seznanitev obiskovalcev ali kupcev na spletni strani  www.postanipartizan.com,  z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani podjetja LARSO, Oblikovanje in založništvo, Matea Nikolovski, s.p. (v nadaljevanju: Podjetje, LARSO ali Upravljalec).

Vse naše aktivnosti so v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: Uredba GDPR), konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS  št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.).

Podrobno preberite našo Politiko zasebnosti, da boste razumeli, kako varujemo vašo zasebnost.

S posredovanjem vaših osebnih podatkov navajate, da ste prebrali našo Politiko zasebnosti in se zavedate načinov obdelave ter pravnih podlag obdelave osebnih podatkov. Če ne soglašate z načini obdelave vas prosimo, da nam ne posredujete vaših osebnih podatkov.

OSNOVNI POJMI

V nadaljevanju je seznam osnovnih pojmov, ki jih najdete v Izjavi o varstvu osebnih podatkov:

Osebni podatek: osebni podatek je informacija, ki posameznika identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Določljiv je posameznik takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto. 

Obdelava osebnih podatkov: pomeni kakršno koli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, zlasti pa zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje osebnih podatkov. Obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

Upravljavec osebnih podatkov: je fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave podatkov oziroma oseba, določena z zakonom, ki določa tudi namene in sredstva obdelave.

Oblikovanje profilov: pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom

Anonimiziranje: je takšna sprememba oblike osebnih podatkov, da jih ni več mogoče povezati s posameznikom ali je to mogoče le z nesorazmerno velikimi napori, stroški ali porabo časa.

Privolitev posameznika: privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pomeni vsako prostovoljno, informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

UPRAVLJAVEC IN POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec spletnega mesta in osebnih podatkov je podjetje LARSO, oblikovanje in založništvo, Matea Nikolovski s.p., Avgustinčičeva ulica 37, Ljubljana, 1260 LJUBLJANA-POLJE. V podjetju LARSO je imenovana pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu [email protected]

PODLAGA IN NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Obdelava osebnih podatkov temelji na podlagi osebne privolitve posameznika, na podlagi pogodbe, zakona ali zakonitega interesa.

Zbiranje podatkov poteka na naslednje načine:

 • neosebni podatki: podatke o napravi ali druge dnevniške (angl. log) podatke upravljavec pridobiva avtomatično, ko posameznik uporablja storitve;
 • osebni podatki: podatke upravljavec pridobiva, če jih posameznik izrecno sporoči.

Podlaga za zbiranje vaših osebnih podatkov: 

Vaše osebne podatke zbiramo, hranimo in obdelujemo z vašo privolitvijo, ko nam  posredujete vaše podatke ob izpolnitvi naročilnice za izdelek ali nam posredujete na Facebook družbenem omrežju vašo sliko z namenom pridobitve nagrade. Nadalje je potrebna obdelava vaših osebnih podatkov v zvezi s samim izpolnjevanjem naročila in njegovo dostavo. 

Katere osebne podatke zbiramo, obdelujemo in hranimo ter njihov namen

 1. Osebni podatki v zvezi z naročilom izdelka in izvajanjem storitev (potrebe poslovanja)
 • Ime in priimek -> z namenom naslavljanja, izdaje računov, dostave naročila
 • Naslov za dostavo -> z namenom izdaje računa in dostave naročila
 • Vašo kontaktno telefonsko številko-> z namenom obveščanja o samem naročilu ali obveščanja o izdelkih, ki trenutno niso zalogi, v namene preverjanja vašega naročila oziroma svetovanja v zvezi z naročilom
 • E-mail -> z namenom obveščanja o naročilu, posredovanju povzetka naročila oz. obveščanja o izdelku, ki trenutno ni na zalogo, v namene preverjanja vašega naročila oz. svetovanjem v zvezi z naročilom
 • Morebitne ostale podatke, ki jih vnesete v obrazec v zvezi z naročilom (npr. vnos količine naročenih izdelkov, morebitne opombe pri oddaji naročila..)
 1. Osebni podatki, posredovani na Facebook družbenem omrežju za pridobitev nagrade
 • Ime in priimek pri nagradnih igrah

Za pravilnost vnesenih podatkov, upravljalec ne odgovarja. 

Posredovanje osebnih podatkov ni pogoj za uporabo storitev podjetja. Neosebni podatki se beležijo avtomatično. Te informacije upravljavec uporablja za merjenje privlačnosti strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Brez posameznikovega izrecnega dovoljenja upravljavec ne bo pod nobenim pogojem posredoval osebnih oziroma drugih podatkov posameznika tretji osebi oziroma ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oziroma v posameznikove druge podatke, razen če bi to od upravljavca zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu. Do trenutka, ko posameznik zaupa upravljavcu svoje osebe podatke (kot so npr. ime in priimek, naslov elektronske pošte in drugo), so vsi podatki, ki jih upravljavec avtomatično pridobiva, ko posameznik uporablja storitve, anonimni podatki in upravljavec ne more ugotoviti in tudi ne ugotavlja identitete posameznika.

POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV TRETJIM OSEBAM ALI V TRETJE DRŽAVE

Upravljavec zbranih osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam ali v tretje države. Vaši podatki se obdelujejo le na območju znotraj Evropske unije.

PRIVOLITEV MLADOLETNE OSEBE 

Mladoletne osebe do 15 let ne bi smele posredovati kakršnih koli osebnih podatkov brez dovoljenja (privolitve ali avtorizacije) nosilca starševske odgovornosti (enega od staršev ali skrbnikov). Upravljavec ne bo zavestno zbiral osebnih podatkov od oseb, za katere je vedel, da so mlajše od 15 let, ali jih kakor koli uporabil ali jih razkril tretji nepooblaščeni osebi brez dovoljenja nosilca starševske odgovornosti za otroka.

Upravljavec bo uporabil vso razpoložljivo tehnologijo ter si razumno prizadeval za preveritev, ali je nosilec starševske odgovornosti za otroka dal ali odobril privolitev.

POSAMEZNIKOVE PRAVICE

V skladu z določili Uredbe GDPR ima posameznik pravico do dostopa do osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov, pravico do ugovora ter pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu. 

Pri uveljavljanju posameznikovih pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se naj posameznik obrne na upravljavčevo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki vam je na voljo na e-naslovu:[email protected] Posameznikovo zahtevo bo obravnavala pooblaščena oseba in v roku 10 delovnih dni nanjo odgovorila v skladu z Uredbo GDPR.

V primeru obstoja upravičenega dvoma v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko podjetje zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti zaradi ponavljanja, lahko podjetje zračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

PRAVICA DO DOSTOPA DO PODATKOV

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od podjetja dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:

 • nameni obdelave;
 • vrste osebnih podatkov;
 • uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave zanj.

Na podlagi zahteve posameznika, podjetje zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko podjetje zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

PRAVICA DO POPRAVKA

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

PRAVICA DO IZBRISA (»pozabe«)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, podjetje pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • kadar posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • kadar posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa podjetja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
 • kadar posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja;
 • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom; kadar gre za podatke, v zvezi s ponujanjem storitev informacijske družbe, nepravilno zbrane od otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih podatkov ne more dati.

Kadar gre za imeniške ali drugače objavljene podatke, podjetje sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, obvesti, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije.

PRAVICA DO OMEJITVE OBDELAVE

 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje omeji obdelavo, kadar:
 • posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
 • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov 
 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

PRAVICA DO PRENOSLJIVOSTI PODATKOV

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljavec, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar:

 • obdelava temelji na privolitvi posameznika ali pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

PRAVICA DO UGOVORA

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba. Upravljavec preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kolikor neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

PRAVICA DO VLOŽITVE PRITOŽBE V ZVEZI Z OBDELOVANJEM OSEBNIH PODATKOV

Posameznik lahko morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, sporoči na:

 • elektronski naslov: [email protected] 
 • poštni naslov: LARSO, oblikovanje in založništvo, Matea Nikolovski s.p., Avgustinčičeva ulica 37, Ljubljana, 1260 LJUBLJANA-POLJE

V primeru kršitve osebnih podatkov je upravljavec o tem dolžan obvestiti pristojni nadzorni organ, razen kadar je verjetno, da s kršitvijo niso bile ogrožene pravice in svoboščine posameznikov. Kadar ob kršitvi obstaja sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, je upravljavec o kršitvi dolžan obvestiti policijo in/ali pristojno tožilstvo.

V primeru, da gre za kršitev, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, je upravljavec dolžan o kršitvi nemudoma oz. kadar to ni mogoče, brez nepotrebnega odlašanja, obvestiti posameznike, na katerega se osebni podatki nanašajo. Obvestilo posamezniku mora biti izvedeno v razumljivem in jasnem jeziku.

Če je posameznik pri podjetju uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi podjetja meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo pri podjetju v roku 15 dni. Podjetje mora o pritožbi odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

Če posameznik meni, da so kršene njegove pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritoži pristojnemu državnemu organu: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: [email protected]).

SHRANJEVANJE IN ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke bomo hranili toliko časa, kolikor je potrebno za uresničitev namena, za katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani. V primeru, da umaknete svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov za ta namen, bomo vaše osebne v sistemu blokirali in jih ne bomo več uporabljal za ta namen.

Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, upravljavec izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega roka. Po poteku časa hrambe se vaši osebni podatki izbrišejo ali anonimizirajo na način, ki ne omogoča več vaše identifikacije.

PIŠKOTKI IN DRUGE SLEDILNE TEHNOLOGIJE

PIŠKOTKI

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave posameznikov, s katerimi dostopajo do interneta. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom posameznika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči. Piškotki opravljajo številne funkcije – omogočajo sledenje obiska spletnih strani, omogočajo različne kampanje in popuste , preko piškotkov pa se shranjujejo tudi informacije o tem, ali je posameznik npr. naročnik na spletne novice ali upravičen do določenih popustov ali ugodnosti.

Na podlagi statističnih podatkov o obiskanosti spletne strani, ki jih prav tako omogočajo piškotki, lahko upravljavci spletnih mest ocenijo učinkovitost zasnove svojih spletnih strani, kot tudi ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujajo posameznikom na svojih spletnih straneh.

Privoljenje v nameščanje piškotkov pa ni potrebno za nujne piškotke. Ti omogočajo normalno delovanje spletne strani. Preko teh piškotkov je omogočena osnovna uporaba spletne strani. Brez teh piškotkov stran ne deluje normalno ali sploh ne deluje zato se nameščajo tudi kadar nameščanje piškotkov posameznik zavrne. 

DRUGE SLEDILNE TEHNOLOGIJE:

 • Google Analytics: gre za storitev spletne analitike, ki spremlja in poroča o obiskanosti spletne strani, o storitvah, ki jih uporabljate in način njihove uporabe na naši spletni strani. Ti podatki, ki jih zbere Google Analytics, se lahko nadalje uporabijo za boljšo personalizacijo in kontekstualizacijo Googlovega lastnega oglaševanja. Za več informacijo o Google Analytics si preberite na njihovi spletni strani na naslednji povezavi.
 •  

UPRAVLJANJE IN BRISANJE PIŠKOTKOV TER DRUGIH SLEDILNIH TEHNOLOGIJ

Če želi posameznik spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to stori z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Za upravljanje piškotkov večina brskalnikov omogoča, da posameznik sprejme ali zavrne vse piškotke, sprejme samo določeno vrsto piškotkov ali pa posameznika opozori, da stran želi shraniti piškotek. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko posameznik enostavno izbriše. Če posameznik spremeni ali izbriše brskalnikovo datoteko s piškotki, spremeni ali nagradi brskalnik ali napravo, bo morda moral ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika. Če pri tem posameznik potrebuje pomoč, lahko pogleda v brskalnikovi pomoči uporabnikom.

Če želite onemogočiti Google Analytics sledenje, ga omogočite na naslednji povezavi. 

Z uporabo tega spletnega mesta se posameznik strinja, da to spletno mesto nastavi piškotke na posameznikovem računalniku ali na mobilni napravi.

KATERE PIŠKOTKE UPORABLJAMO

VARNOST OSEBNIH PODATKOV

Močno si prizadevamo za varstvo osebnih podatkov. Osebni podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem. Upravljavec uporablja ustrezno stopnjo zaščite in imamo vzpostavljene razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke upravljavec varuje.  

Kljub prizadevanju za zagotovitev varnosti lahko pride do vdora v upravljavčev sistem. V primeru da pride do spremenjenih, razkritih ali uničenih podatkov posameznika, bo upravljavec o slednjem obvestil posameznika preko e-pošte.

SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji posodobimo katerikoli del ali celoto Politike zasebnosti. Posodobljena Politika zasebnosti bo objavljena na spletni strani. 

Ta Politika zasebnosti je bila nazadnje posodobljena 23.2.2021.

This Privacy Policy describes how Our Company collects, uses, and discloses your Personal Information when you visit or make a purchase from the Site.

Collecting Personal Information

When you visit jointhepartisans.com, we collect certain information about your device, your interaction with the jointhepartisans.com, and the information necessary to process your purchases. We may also collect additional information if you contact us for customer support. In this Privacy Policy, we refer to any information that can uniquely identify an individual (including the information below) as “Personal Information”. See the list below for more information about what Personal Information we collect and why.

Device information

 • Examples of Personal Information collected: a version of web browser, IP address, time zone, cookie information, what sites or products you view, search terms, and how you interact with the Site.
 • Purpose of collection: to load the Site accurately for you, and to perform analytics on Site usage to optimize our Site.
 • Source of collection: Collected automatically when you access our Site using cookies, log files, web beacons, tags, or pixels
 • Disclosure for a business purpose: shared with our processor Shopify 

Order information

 • Examples of Personal Information collected: name, billing address, shipping address, payment information (including credit card numbers, email address, and phone number.
 • Purpose of collection: to provide products or services to you to fulfill our contract, to process your payment information, arrange for shipping, and provide you with invoices and/or order confirmations, communicate with you, screen our orders for potential risk or fraud, and when in line with the preferences you have shared with us, provide you with information or advertising relating to our products or services.
 • Source of collection: collected from you.
 • Disclosure for a business purpose: shared with our processor Shopify 

Customer support information

 • Examples of Personal Information collected: 
 • Purpose of collection: to provide customer support.
 • Source of collection: collected from you.
 • Disclosure for a business purpose:

Minors

The Jointhepartisans.com is not intended for individuals under the age of 18. We do not intentionally collect Personal Information from children. If you are the parent or guardian and believe your child has provided us with Personal Information, please contact us at the address below to request deletion.

Sharing Personal Information

We share your Personal Information with service providers to help us provide our services and fulfill our contracts with you, as described above. 

 • We may share your Personal Information to comply with applicable laws and regulations, to respond to a subpoena, search warrant, or other lawful requests for information we receive, or to otherwise protect our rights.

Behavioural Advertising

As described above, we use your Personal Information to provide you with targeted advertisements or marketing communications we believe may be of interest to you. For example:

 •  We use Google Analytics to help us understand how our customers use the Site. You can read more about how Google uses your Personal Information here: https://policies.google.com/privacy?hl=en.You can also opt-out of Google Analytics here: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • We share information about your use of the Site, your purchases, and your interaction with our ads on other websites with our advertising partners. We collect and share some of this information directly with our advertising partners, and in some cases through the use of cookies or other similar technologies (which you may consent to, depending on your location).

For more information about how targeted advertising works, you can visit the Network Advertising Initiative’s (“NAI”) educational page at http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

You can opt-out of targeted advertising by:

Additionally, you can opt-out of some of these services by visiting the Digital Advertising Alliance’s opt-out portal at http://optout.aboutads.info/.

Using Personal Information

We use your Personal Information to provide our services to you, which includes: offering products for sale, processing payments, shipping and fulfillment of your order, and keeping you up to date on new products, services, and offers.

Lawful basis

Pursuant to the General Data Protection Regulation (“GDPR”), if you are a resident of the European Economic Area (“EEA”), we process your personal information under the following lawful bases:

 • Your consent;
 • The performance of the contract between you and the Site;
 • Compliance with our legal obligations;
 • To protect your vital interests;
 • To perform a task carried out in the public interest;
 • For our legitimate interests, which do not override your fundamental rights and freedoms.

Retention

When you place an order through jointhepartisans.com, we will retain your Personal Information for our records unless and until you ask us to erase this information. For more information on your right of erasure, please see the ‘Your rights’ section below.

Automatic decision-making

If you are a resident of the EEA, you have the right to object to processing based solely on automated decision-making (which includes profiling), when that decision-making has a legal effect on you or otherwise significantly affects you.

We do not engage in fully automated decision-making that has a legal or otherwise significant effect using customer data.

Our processor Shopify uses limited automated decision-making to prevent fraud that does not have a legal or otherwise significant effect on you.

Services that include elements of automated decision-making include:

 • Temporary denylist of IP addresses associated with repeated failed transactions. This denylist persists for a small number of hours.
 • Temporary denylist of credit cards associated with denies listed IP addresses. This denylist persists for a small number of days.

Your rights

GDPR

If you are a resident of the EEA, you have the right to access the Personal Information we hold about you, to port it to a new service, and to ask that your Personal Information be corrected, updated, or erased. If you would like to exercise these rights, please contact us through the contact information below 

Your Personal Information will be initially processed in Ireland and then will be transferred outside of Europe for storage and further processing, including Canada and the United States. 

CCPA

If you are a resident of California, you have the right to access the Personal Information we hold about you (also known as the ‘Right to Know’), to port it to a new service, and to ask that your Personal Information be corrected, updated, or erased. If you would like to exercise these rights, please contact us through the contact information below 

If you would like to designate an authorized agent to submit these requests on your behalf, please contact us at the address below.

Cookies

A cookie is a small amount of information that’s downloaded to your computer or device when you visit our Site. We use a number of different cookies, including functional, performance, advertising, and social media or content cookies. Cookies make your browsing experience better by allowing the website to remember your actions and preferences (such as login and region selection). This means you don’t have to re-enter this information each time you return to the site or browse from one page to another. Cookies also provide information on how people use the website, for instance, whether it’s their first time visiting or if they are a frequent visitor.

We use the following cookies to optimize your experience on our Site and to provide our services.

Cookies Necessary for the Functioning of the Store

NameFunction
_abUsed in connection with access to admin.
_secure_session_idUsed in connection with navigation through a storefront.
cartUsed in connection with shopping cart.
cart_sigUsed in connection with checkout.
cart_tsUsed in connection with checkout.
checkout_tokenUsed in connection with checkout.
secretUsed in connection with checkout.
secure_customer_sigUsed in connection with customer login.
storefront_digestUsed in connection with customer login.
_shopify_uUsed to facilitate updating customer account information.

Reporting and Analytics

NameFunction
_tracking_consentTracking preferences.
_landing_pageTrack landing pages
_orig_referrerTrack landing pages

The length of time that a cookie remains on your computer or mobile device depends on whether it is a “persistent” or “session” cookie. Session cookies last until you stop browsing and persistent cookies last until they expire or are deleted. Most of the cookies we use are persistent and will expire between 30 minutes and two years from the date they are downloaded to your device.

You can control and manage cookies in various ways. Please keep in mind that removing or blocking cookies can negatively impact your user experience and parts of our website may no longer be fully accessible.

Most browsers automatically accept cookies, but you can choose whether or not to accept cookies through your browser controls, often found in your browser’s “Tools” or “Preferences” menu. For more information on how to modify your browser settings or how to block, manage, or filter cookies can be found in your browser’s help file or through such sites as www.allaboutcookies.org.

Additionally, please note that blocking cookies may not completely prevent how we share information with third parties such as our advertising partners. To exercise your rights or opt-out of certain uses of your information by these parties, please follow the instructions in the “Behavioural Advertising” section above.

Do Not Track

Please note that because there is no consistent industry understanding of how to respond to “Do Not Track” signals, we do not alter our data collection and usage practices when we detect such a signal from your browser.

Changes

We may update this Privacy Policy from time to time in order to reflect, for example, changes to our practices or for other operational, legal, or regulatory reasons.

Contact

If you have any questions about Our Company’s privacy policy, the data we hold on you, or you would like to exercise one of your data protection rights, please do not hesitate to contact us.

Email us at:[email protected]

Call us: +386 40 348 000 

Or write to us at: Larso s.p., Avgustinčičeva 37, 1000 Ljubljana, Slovenia, EU

How to contact the appropriate authority

Should you wish to report a complaint or if you feel that Our Company has not addressed your concern in a satisfactory manner, you may contact the Information Commissioner’s Office.

Email: [email protected]: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije

(Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78,).