Payment and delivery

Plačilo in dostava

Način plačila, dostava in stroški dostave

Kako lahko plačam naročene izdelke?

Izdelke, naročene v spletni trgovini Join The Partisans lahko plačate:

po povzetju (z gotovino ali bančno kartico*),

s kreditno kartico Visa, Mastercar, American Express prek sistema Stripe

ali preko UPN/predračuna (sklic naj bo številka vašega spletna naročila).

* Uporabite lahko kreditno ali debetno bančno kartico. Ob plačilu se obračuna strošek bančne provizije v višini 1,43 % vašega nakupa, za kar vam kurir izda dodatni račun.

Koliko znašajo stroški dostave?

Ob nakupu ene igre, z dodatki, (paket do 2kg) je strošek dostave v Slovenijo 4€. Stroški dostave za tujino so odvisni od države v katero se pošilja. 

Kako poteka dostava naročenih izdelkov?

Izdelke, naročene v spletni trgovini Join The Partisans,  dostavlja v Slovenijo dostavna služba DPD, v države EU, POŠTA SLOVENIJE,  DPD in GLS, v ostale države GLS, DHL in POŠTA SLOVENIJE.

Naročeni izdelki se odpošljejo v 3-5 delovnih dneh. Izdelke bomo poslali na naslov, ki ste ga navedli ob registraciji oz. nakupnem postopku, zato priporočamo, da navedete naslov na katerem se nahajate v dopoldanskem času. Prav tako priporočamo, da napišete mobilno številko, na kateri ste dosegljivi v dopoldanskem času, saj vas bo kurir lahko poklical in se dogovoril z vami o načinu dostave.

Ko paket pripravimo, ga oddamo kurirju skupaj z naslovom, e-pošto in telefonsko številko.

  • Dostavna služba vam po elektronski pošti ali prek SMS-sporočila pošlje prvo obvestilo o predvideni dostavi in morebitni višini odkupnine.
  • Ko na dan dostave kurir skenira paket se avtomatično pošlje drugo obvestilo, v katerem se nahaja predviden 3-urni časovni okvir za dostavo. Vključuje tudi številko kurirja in oddelka za podporo uporabnikom.

V primeru neuspešnega poskusa dostave vam bo kurir kurir pustil obvestilo o prispeli pošiljki. Na obvestilu je navedena številka paketa in telefonska številka dostavne službe.

Payment method and delivery

Payment method, delivery and delivery charges

How can I pay for the products I have ordered?

You can pay for products ordered in the Join The Partisans online shop:

Cash on delivery (cash or bank card*),

by credit card Visa, Mastercar, American Express via Stripe

or via UPN/remittance advice (reference should be your online order number).

  • You can use a credit or debit bank card. A bank fee of 1.43% of your purchase will be charged at the time of payment, for which the courier will issue you with an additional invoice.

How much is the delivery charge?

If you buy one game, with accessories, (package up to 2kg), the shipping cost to Slovenia is €4. The delivery costs for other countries depends on the country to which it is being shipped.

How is the delivery of the ordered products?

Products ordered in the Join The Partisans online shop are delivered to Slovenia by DPD, to EU countries by POŠTA SLOVENIJE, DPD and GLS, to other countries by GLS, DHL and POŠTA SLOVENIJE.

Ordered products are dispatched within 3-5 working days. We will send the products to the address you provided during the registration or purchase process, so we recommend that you provide an address where you are located in the morning. We also recommend that you provide a mobile number where you can be reached in the morning, so that a courier can call you to arrange delivery.

Once the parcel is ready, it is handed over to the courier together with the address, email and phone number.

The delivery service will send you a first notification of the scheduled delivery and the amount of the ransom, if any, by email or SMS.

When the courier scans the parcel on the day of delivery, a second notification is automatically sent with an estimated 3-hour delivery timeframe. It also includes the number of the courier and the customer service department.

In the event of an unsuccessful delivery attempt, the courier will leave you a delivery notification. The notification will include the package number and the telephone number of the delivery service.

Plaćanje i dostava

Način plaćanja, dostava i troškovi dostave

Kako mogu platiti naručene proizvode?

Naručene proizvode u Internet prodavnici Join The Partisans možete platiti:

  • plaćanje pouzećem (gotovinom ili bankovnom karticom*),
  • kreditnom karticom Visa, Mastercar, American Express putem Stripe sustava
  • ili putem UPN-a/računa (referenca treba biti broj vaše online narudžbe).

    Možete koristiti kreditnu ili debitnu bankovnu karticu. Prilikom plaćanja naplaćuje se bankovna provizija od 1,43% od iznosa kupnje, za što će vam dostavljač izdati dodatni račun.

Koliki su troškovi dostave?

Pri kupnji jedne igrice, s dodacima, (pakiranje do 2 kg) trošak dostave u Sloveniju je 4€. Troškovi dostave za inozemstvo ovise o zemlji u koju se šalje.

Kako teče dostava naručenih proizvoda?

Proizvode naručene u internet trgovini Join The Partisans  u Sloveniju dostavlja dostavna služba DPD, u zemlje EU POŠTA SLOVENIJE, DPD i GLS, u ostale zemlje GLS, DHL i POŠTA SLOVENIJE.

Naručene proizvode šaljemo unutar 3-5 radnih dana. Proizvode ćemo poslati na adresu koju ste naveli prilikom registracije ili procesa kupnje, pa preporučamo da ujutro navedete adresu na kojoj se nalazite. Također preporučamo da napišete broj mobitela na koji ste dostupni u jutarnjim satima jer će vas kurir moći nazvati i dogovoriti s vama način dostave.

Kada pripremimo paket, predajemo ga kuriru zajedno s adresom, e-mailom i brojem telefona.

Dostavna služba će Vam prvu obavijest e-mailom ili SMS-om poslati o očekivanoj isporuci i mogućem iznosu otkupnine.

Kada kurir skenira paket na dan dostave, automatski se šalje druga obavijest koja sadrži očekivani rok od 3 sata za dostavu. Također uključuje broj kurira i odjela korisničke podrške.

U slučaju neuspješnog pokušaja dostave, dostavljač će Vam ostaviti obavijest o isporuci. Na obavijesti je naveden broj paketa i broj telefona dostavne službe.

Pagamento e consegna

Modalità di pagamento, consegna e spese di spedizione

Come posso pagare i prodotti ordinati?

È possibile pagare i prodotti ordinati nel negozio online di Join The Partisans

Contrassegno (contanti o carta bancaria*),

con carta di credito Visa, Mastercar, American Express via Stripe

o tramite UPN/avviso di rimessa (il riferimento deve essere il numero dell’ordine online).

  • È possibile utilizzare una carta di credito o di debito. Al momento del pagamento verrà addebitata una commissione bancaria pari all’1,43% dell’acquisto, per la quale il corriere emetterà una fattura aggiuntiva.

A quanto ammontano le spese di consegna?

Se si acquista un solo gioco, con gli extra, (pacco fino a 2 kg), il costo di spedizione in Slovenia è di 4 euro. I costi di consegna per le spedizioni all’estero dipendono dal Paese in cui viene spedito il prodotto.

Come avviene la consegna dei prodotti ordinati?

I prodotti ordinati nel negozio online di Join The Partisans

 vengono consegnati in Slovenia da DPD, nei paesi dell’UE da POŠTA SLOVENIJE, DPD e GLS, in altri paesi da GLS, DHL e POŠTA SLOVENIJE.

I prodotti ordinati vengono spediti entro 3-5 giorni lavorativi. Invieremo i prodotti all’indirizzo fornito durante il processo di registrazione o di acquisto, pertanto vi consigliamo di fornire un indirizzo dove vi trovate al mattino. Si consiglia inoltre di fornire un numero di cellulare a cui essere reperibili al mattino, in modo che il corriere possa chiamarvi per organizzare la consegna.

Una volta pronto, il pacco viene consegnato al corriere insieme all’indirizzo, all’e-mail e al numero di telefono.

Il servizio di consegna vi invierà una prima notifica della consegna programmata e l’importo dell’eventuale riscatto tramite e-mail o SMS.

Quando il corriere scansiona il pacco il giorno della consegna, viene inviata automaticamente una seconda notifica con un tempo di consegna stimato in 3 ore. Include anche il numero del corriere e del servizio clienti.

In caso di tentativo di consegna non riuscito, il corriere vi lascerà una notifica di consegna. La notifica includerà il numero del pacco e il numero di telefono del servizio di consegna.

Zahlung und Lieferung

Zahlungsweise, Lieferung und Lieferkosten

Wie kann ich die von mir bestellten Produkte bezahlen?

Sie können für die im Online-Shop von Join The Partisans bestellten Produkte bezahlen:

Nachnahme (Bargeld oder Bankkarte*),

per Kreditkarte Visa, Mastercar, American Express über Stripe

oder per UPN/Überweisungsschein (als Referenz sollte Ihre Online-Bestellnummer dienen).

  • Sie können eine Kredit- oder Debitbankkarte verwenden. Bei der Zahlung wird eine Bankgebühr in Höhe von 1,43 % Ihres Einkaufs erhoben, für die Ihnen der Kurier eine zusätzliche Rechnung ausstellen wird.

Wie hoch sind die Lieferkosten?

Wenn Sie ein Spiel mit Zubehör kaufen (Paket bis zu 2 kg), betragen die Versandkosten nach Slowenien 4 €. Die Versandkosten für Sendungen nach Übersee hängen von dem Land ab, in das die Ware versandt wird.

Wie erfolgt die Lieferung der bestellten Produkte?

Die im Online-Shop von Join The Partisans bestellten Produkte werden nach Slowenien mit DPD, in die EU-Länder mit POŠTA SLOVENIJE, DPD und GLS und in andere Länder mit GLS, DHL und POŠTA SLOVENIJE geliefert.

Die bestellten Produkte werden innerhalb von 3-5 Arbeitstagen versandt. Wir senden die Produkte an die Adresse, die Sie bei der Registrierung oder beim Kauf angegeben haben. Wir empfehlen Ihnen daher, eine Adresse anzugeben, an der Sie sich morgens aufhalten. Wir empfehlen Ihnen auch, eine Handynummer anzugeben, unter der Sie morgens erreichbar sind, damit ein Kurier Sie anrufen kann, um die Lieferung zu vereinbaren.

Sobald das Paket fertig ist, wird es zusammen mit der Adresse, E-Mail und Telefonnummer an den Kurier übergeben.

Der Zustelldienst sendet Ihnen per E-Mail oder SMS eine erste Benachrichtigung über die geplante Zustellung und den Betrag des Lösegelds, falls vorhanden.

Wenn der Kurier das Paket am Tag der Zustellung scannt, wird automatisch eine zweite Benachrichtigung mit einem geschätzten Zeitrahmen von 3 Stunden für die Zustellung gesendet. Sie enthält auch die Nummer des Kurierdienstes und der Kundendienstabteilung.

Im Falle eines erfolglosen Zustellversuchs wird Ihnen der Kurier eine Zustellbenachrichtigung hinterlassen. Die Benachrichtigung enthält die Paketnummer und die Telefonnummer des Zustelldienstes.